Ποιος πληρώνει το πρόστιμο αν ο πελάτης αρνείται να φορέσει μάσκα;

Μετά την ΚΥΑ για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλειστούς χώρους (πλην εστιατορίων), προκύπτει σε πολλούς ερώτημα σχετικά με το πως μπορεί ο καταστηματάρχης να πείσει τον πελάτη να συμμορφωθεί και αν δεν το κάνει, ποιος θα υποστεί τις κυρώσεις.

Προφανώς, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων πάσης φύσεως είναι υπεύθυνοι (και υπόλογοι σε περίπτωση παράβασης) για τους ίδιους και τους εργαζομένους τους. Αν εμφανιστεί πελάτης εντός του καταστήματός τους χωρίς μάσκα, πέρα από συστάσεις, δεν μπορεί να τον βγάλει έξω… σηκωτό, όπως είναι εύκολα αντιληπτό.

Το πως και αν τελικά θα πεισθεί ο πελάτης, είναι άλλο θέμα και χρειάζεται προσοχή στην συμπεριφορά από όλους.
Σε κάθε περίπτωση, στο άρθρο 3, παρ. 3. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 48976/2020 (ΦΕΚ 3165/Β/31-7-2020) με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19«, το πρόστιμο των 150 ευρώ για μη χρήση μάσκας από τους πελάτες επιβαρύνει τους ίδιους τους πελάτες και όχι την επιχείρηση (δείτε την ΚΥΑ).
Το Άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρει χαρακτηριστικά: 
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – κυρώσεις
 
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες (…)
 
2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 
3.Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.